www.amulet-world.com ให้บูชาพระพุทธรูป พระบูชาหายากที่มีพิธี งานศิลปะที่น่าสะสมและมีคุณค่า

พระเศรษฐีนวโกฐิ

พระเศรษฐีนวโกฏิ หรือ เก้าหน้าโภคทรัพย์ เป็นรูปเคารพแทนมหาเศรษฐีทั้ง 9 ท่านในสมัยพุทธกาล ท่านเหล่านี้เป็นผู้สร้างคุณประโยชน์อเนกอนันต์ให้แก่พระพุทธศาสนา มีความมั่งคั่งในโภคทรัพย์อยู่ในระดับเดียวกับกษัตริย์ ทั้งยังเป็นสัมมาทิฏฐิ และยังเป็นพุทธอุปฐากองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งพระองค์ทรงยกย่องว่า ท่านเหล่านี้เป็นผู้เลิศในการทำทาน และเป็นยอดของมหาเศรษฐีทั้งปวง 
เศรษฐีทั้ง 9 นี้ได้แก่ 1.ธนัญชัยเศรษฐี 2.ท่านสุมะนะเศรษฐี 3. ท่านชะฏิละเศรษฐี 4. ท่านอนาถปิณฑิกเศรษฐี 5.ท่านเมณฑะกะเศรษฐี 6.ท่านโชติกะเศรษฐี 7.ท่านสุมังคะละเศรษฐี 8.ท่านวิสาขามหาอุบาสิกา (ไม่มีชื่อในคาถานี้) 9.พระเจ้ามันธาตุราช และในบทคาถานี้ มีพระเวสสันดรด้วย จึงรวมเป็น10 ผู้รู้ได้ถือเอาคตินี้มาสร้างเป็นพระนวโกฏิให้มีพระพักตร์ทั้งหมด 9 พระพักตร์ แทนใบหน้าของนวเศรษฐีทั้งเก้าในสมัยพุทธกาล 

พุทธคุณทางโชคลาภ อำนวยลาภสักการะ และความร่มเย็นเป็นสุขแก่ผู้เลื่อมใสบูชา
แสดง 1-2 จาก 2 รายการ