www.amulet-world.com ให้บูชาพระพุทธรูป พระบูชาหายากที่มีพิธี งานศิลปะที่น่าสะสมและมีคุณค่า

พระพุทธปฏิมาสุวรรณภูมิสิริโชค การบินไทย หน้าตัก 9 นิ้ว ปิดทองสวิส 99.9 เปอร์เซนต์

฿0.00
พระพุทธปฏิมาสุวรรณภูมิสิริโชค การบินไทย หน้าตัก 9 นิ้ว ปิดทองสวิส 99.9 เปอร์เซนต์
  • หมวดหมู่ : รายการอื่นๆ
  • รหัสสินค้า : 002934

รายละเอียดสินค้า พระพุทธปฏิมาสุวรรณภูมิสิริโชค การบินไทย หน้าตัก 9 นิ้ว ปิดทองสวิส 99.9 เปอร์เซนต์

พระพุทธปฏิมาสุวรรณภูมิสิริโชค การบินไทย หน้าตัก 9 นิ้ว ปิดทองสวิส 99.9 เปอร์เซนต์

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธาน
ในพิธีพุทธาภิเษกพระพุทธปฏิมาสุวรรณภูมิสิริโชค ภ.ป.ร. ซึ่งบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) 
และสมาคมสโมสรพนักงานการบินไทยได้ร่วมกันจัดสร้างขึ้น 
 
เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครบ 80 
พรรษาโดยมี นายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม นายศุภรัตน์ ควัฒน์กุล 
ปลัดกระทรวงการคลังและรองประธานกรรมการ รักษาการประธานกรรมการบริษัท การบินไทย
 จำกัด (มหาชน) คณะกรรมการบริษัทฯ เรืออากาศโทอภินันทน์ สุมนะเศรณี กรรมการผู้อำนวยการ
ใหญ่ และฝ่ายบริหาร บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เฝ้ารับเสด็จฯ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานในพิธี
พุทธาภิเษกพระพุทธปฏิมาสุวรรณภูมิสิริโชค ภ.ป.ร. พร้อมทั้งวัตถุมงคลอื่นๆ ซึ่งบริษัท การบินไทย
 จำกัด (มหาชน) และสมาคมสโมสรพนักงานการบินไทยได้ร่วมกันจัดสร้างขึ้น 
 
เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครบ 80 พรรษา 
โดยมี นายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม นายศุภรัตน์ ควัฒน์กุล 
ปลัดกระทรวงการคลังและรองประธานกรรมการ รักษาการประธานกรรมการบริษัท
 การบินไทย จำกัด (มหาชน) คณะกรรมการบริษัทฯ เรืออากาศโทอภินันทน์ สุมนะเศรณี กรรมการ
ผู้อำนวยการใหญ่ และฝ่ายบริหาร บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เฝ้ารับเสด็จฯ 
 
เรืออากาศโทอภินันทน์ สุมนะเศรณี กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) 
เปิดเผยว่า คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายจัดซื้อและจัดสร้าง พระพุทธปฏิมาสุวรรณภูมิสิริโชค ภ.ป.ร. 
ได้ดำเนินการจัดสร้างพระพุทธรูปแบบทรงเครื่องจักรพรรดิ โดยพระพุทธรูปปางสมาธิทรงเครื่องจักรพรรดิ 
ขอพระราชทานพระปรมาภิไธย ภ.ป.ร. ประดิษฐาน ณ อุโบสถ วัดไทยลุมพินี รัฐเนปาล
 
การจัดสร้างพระพุทธปฏิมาสุวรรณภูมิสิริโชค บริษัทได้มอบหมายให้สมาคมสโมสรพนักงานการบินไทยไปนำมวล
สารศักดิ์สิทธิ์และวัตถุมงคล เพื่อใช้ประกอบการจัดสร้างพระพุทธปฏิมาสุวรรณภูมิสิริโชค ภ.ป.ร. พร้อมทั้งวัตถุมงคล 
เพื่อให้ควรค่าแก่การบูชาและมีคุณค่าทางจิตใจ โดยได้นิมนต์พระเถระผู้ใหญ่จากวัดต่างๆ ทั่วประเทศ เดินทางไปยังสัง
เวชนียสถานศักดิ์สิทธิ์ 4 แห่ง ซึ่งเป็นสถานที่ประสูติ ตรัสรู้ ปฐมเทศนา และปรินิพพานของพระพุทธเจ้า และยังได้
นิมนต์พระเถระผู้ใหญ่เดินทางไปรับพระบรมสารีริกธาตุและวัตถุมงคลจากประเทศศรีลังกา 
 
นอกจากนี้ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาปริณายก ยังได้ประทานมวลสารส่วนพระองค์ ได้แก่ 
ผงจิตรลดา พระเกศา จีวร รวมทั้งบริษัทยังได้เดินทางไปรวบรวมมวลสาร ได้แก่ ว่าน 108 ชนิด ผงธูป ก้านธูป ดอกไม้แห้ง
 บูชาพระประธาน จากวัดต่างๆ ทั้งสิ้น 27 วัด เพื่อเป็นส่วนผสมในการสร้างพระเครื่องพระพุทธปฏิมาสุวรรณภูมิสิริโชคอีกด้วย 
 
การจัดสร้างพระพุทธปฏิมาสุวรรณภูมิสิริโชค ภ.ป.ร. พระพุทธสิริมหามงคล ส.ก และวัตถุมงคลทั้งหมดที่ได้ขอพระบรม
ราชานุญาตในการจัดสร้าง เข้าประกอบพิธีพุทธาภิเษก ตามรายละเอียดดังนี้ 
 
- พระพุทธปฏิมาสุวรรณภูมิสิริโชค ภ.ป.ร. ขนาดหน้าตัก 55.9 ซ.ม. จำนวน 1 องค์ แกะสลักจากหยกแท้ ประเทศพม่า 
จะนำขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 80 พรรษา 
 
- พระพุทธปฏิมาสุวรรณภูมิสิริโชค ภ.ป.ร. ขนาดหน้าตัก 45.9 ซ.ม. จำนวน 1 องค์ แกะสลักจากหยกแท้ ประเทศพม่า 
จะนำไปประดิษฐาน ณ อุโบสถ วัดไทยลุมพินี รัฐเนปาล 
 
- พระพุทธสิริมหามงคล ส.ก. ขนาดหน้าตัก 80 ซ.ม. จำนวน 1 องค์ 
แกะสลักจากหินขาวจะนำไปประดิษฐานที่วิหาร วัดไทยลุมพินี รัฐเนปาล 
 
- พระบูชา ขนาดหน้าตัก 9 นิ้ว ปิดทองสวิส 99.9% จำนวน 437 องค์ 
 
พิธีบวงสรวงเมื่อ "พระพุทธปฏิมาสุวรรณภูมิสิริโชค ภ.ป.ร." วันอังคารที่ 28 ตุลาคม 2551
เพื่ออัญเชิญไปประดิษฐานเป็นพระประธาน ณ อุโบสถ วัดไทยลุมพินี สหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล
 ในระหว่างวันที่ 10-14 พฤศจิกายน 2551 ( พระพุทธรูปขนาดบูชาก็นำเข้าพิธีด้วย )
 
ในการนี้ สมเด็จพระพุฒาจารย์ วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และ พล.อ.อ.ณรงค์ศักดิ์ สังขพงศ์
 รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สำนักเลขานุการ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เป็นประธานฝ่ายฆราวาส 
 
พิธีเริ่มต้น เวลา 09.00 น. โดยมี พระราชครูวามเทพมุนี แห่งเทวสถานโบสถ์พราหมณ์ ผู้นำคณะพราหมณ์ประจำสำนัก
พระราชวัง ประกอบพิธีบวงสรวง 
 
จากนั้น เวลา 10.00 น. สมเด็จพระพุฒาจารย์ เดินทางถึงบริเวณพิธี ณ ศูนย์ปฏิบัติการ (OPC) สุวรรณภูมิ เริ่มประกอบพิธี
เจริญพระพุทธมนต์
 
พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ 10 รูป เจริญพระพุทธมนต์สมโภชและบวงสรวงพระพุทธปฏิมาสุวรรณภูมินิริโชค ภ.ป.ร. ประกอบด้วย
 
1. พระพรหมเมธี กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค 1-2-3 และ 12-13 วัดเทพศิรินทราวาส
 
2. พระพรหมเวที กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค 8 วัดไตรมิตรวิทยาราม
 
3. พระพรหมโมลี กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค 1 วัดพิชยญาติการาม
 
4. พระพรหมสุธี กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค 12 วัดสระเกศ
 
5. พระธรรมกิตติเมธี กรรมการมหาเถรสมาคม โฆษกมหาเถรสมาคม วัดสัมพันธวงศาราม
 
6. พระธรรมวรเมธี กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค 15 (ธ) วัดราชบพิธสถิตมหาสีราม
 
7. พระธรรมสุธี เจ้าคณะกรุงเทพมหานคร เจ้าอาวาสวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฏิ์
 
8. พระธรรมสิทธินายก ผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดสระเกศ
 
9. พระเทพรัตนสุธี รองเจ้าคณะภาค 7 เจ้าอาวาสวัดปทุมคงคา
 
10. พระเทพภาวนาวิกรม ผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดไตรมิตรวิทยาราม
 
ต่อจากนั้น สมเด็จพระพุฒาจารย์ ประธานในพิธีฝ่ายสงฆ์ประกอบพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ
 ลงในพระพุทธปฏิมาสุวรรณภูมิสิริโชค ภ.ป.ร. พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ เจริญชัยมงคลคาถาและเจริญ

 

พระพุทธมนต์ เป็นอันเสร็จพิธี